domov | charakteristika | história | kontakty zborov | literatúra

 

KZ

Čo sú
Kresťanské zbory?

 

 

Kresťanské zbory na Slovensku (ďalej iba Kresťanské zbory) sú duchovným hnutím, ktoré vychádza z učenia a praxe prvých zborov Cirkvi, ako sú zaznamenané v Novom zákone.

Tak ako tieto zbory, Kresťanské zbory prijímajú za základ svojho života dielo a učenie Pána Ježiša Krista. Ich príslušníci veria v Neho a vyznávajú Ho ako večného Božieho Syna a zároveň bezhriešneho a dokonalého človeka. Veria v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bohom, Jeho Otcom v nebesiach. Vyznávajú odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, záchranu a večný život z viery v Neho. V tom sa zhodujú so všetkými skutočnými kresťanmi v dejinách Cirkvi, ktorej sú súčasťou.

S reformačnými cirkvami sa okrem toho zhodujú:

  • v poznaní, že jedinou Hlavou Cirkvi je Kristus a zvrchovanou autoritou v nej je Svätý Duch, hovoriaci vo Svätých Písmach,
  • v pravde o ospravedlnení z viery a nie zo skutkov,
  • v pravidle, že Sväté písmo sa vykladá Svätým písmom a nie tradíciou,
  • v uznaní všeobecného kňazstva veriacich: že každý skutočný kresťan - muž či žena - je kňazom, Božím svätoslužobníkom.

Príslušníci Kresťanských zborov veria, že Sväté písma sú vdýchnutým (inšpirovaným) Božím slovom, pri písaní ktorého boli ľudskí autori jednotlivých kníh Biblie vedení samým Bohom - Svätým Duchom. So všetkými biblickými kresťanmi vďačne vyznávajú svoju vieru v doslovnú inšpiráciu pôvodných textov Svätých písem i vo večné trvanie každého Božieho slova v nich.

Od všetkých reformačných cirkví sa kresťanské zbory odlišujú tým, že svoje zborové zriadenie budujú dôsledne na charizmaticko-organickom princípe, to znamená slobodným uplatňovaním duchovných darov pri službe Bohu i ľuďom. Nemajú stanovených (ordinovaných) služobníkov pre tzv. duchovenskú činnosť, ale duchovnú činnosť vykonávajú všetci ich príslušníci, podľa toho, ako sú obdarovaní a vedení Svätým Duchom.

Vo svojom duchovnom živote sa zbory vyvíjajú ako charizmatické organizmy tak, že prijímajú pod dohliadateľskou starostlivosťou ‚starších' službu všetkých opravdivých kresťanov, ktorí zvestujú čisté učenie Svätých písem, žijú posväteným životom a sú k tejto službe vystrojení potrebnými duchovnými darmi (charizmami). Slúžiaci sa spoločne dopĺňajú ako údy toho istého živého organizmu - Kristovho duchovného tela. Duchovné dary sú spoločným vlastníctvom zboru a Cirkvi - nie vlastníctvom jednotlivcov, aby nemala miesto chvála človeka a vyvyšovanie jedných nad druhých.

Všetko, čo sa týka duchovnej služby i ďalšej činnosti zboru, koná sa podľa učenia Nového zákona a praxe prvokresťanských zborov, známej z knihy Skutkov apoštolov tak, aby čo najplnšie vynikla bytostná podstata kresťanstva.na začiatok